Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Orimattilan yhdistys ry on avoin yhteisö, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toteutamme kaikessa toiminnassamme MLL arvoja: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus sekä MLL:n periaatteita avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. Huomioimme toiminnassa valtakunnalliset MLL toiminnan suunnat.

Vuonna 2021, lokakuun 3. päivä juhlistetaan 100 vuotiasta Mannerheimin Lastensuojeluliittoa valtakunnallisesti. Paikallisyhdistyksemme viettää jo 96. toimintavuotta. Vuoden 2021 painopisteenä on jatkaa ja kehittää olemassa olevia toimintoja paikkakunnalla huomioiden tarpeet ennaltaehkäisevässä matalan kynnyksen kohtaamis- ja palvelutyössä. Kaikessa toiminnassa huomioidaan esim. koronaepidemian kaltaiset toimintoja rajoittavat vaikutukset.

1. Koululaisten iltapäivätoimintaa 1-2 -lk. jatketaan Pennalan, Virenojan, Järvikunnan ja Jokivarren kouluilla kaupungin ostopalveluna. Edellytyksenä on kaupungin rahoitus vuodelle 2021, sekä kaupungin järjestämät toimintaedellytykset (kuten kunnolliset toimitilat koululta) turvallisen iltapäivätoiminnan järjestämiselle.

2. Kohtaamispaikkatoimintoja eli Perhekahvilaa, Terhokerhoa sekä Kässäkerhoa jatketaan, sekä käynnistetään tarvittaessa ripeästi uusia, yhteisöllisyyttä edistäviä toimintoja vapaaehtoisvetoisesti. Pienten Nuokkutoimintaa jatketaan yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

3. Toiminnallisista kerhoista musiikkitoimintaa (muskarit, pianonsoiton- ja harmonikan opetus) ja Satujumppaa pyritään jatkamaan. Kerhotoimintaa kehitetään edelleen vastaamaan alueen lasten ja perheiden tarpeita.

4. Järjestämme kesä- ja muuta loma-ajan toimintaa koululaisille ja lapsiperheille. Toiminnan järjestämisessä kehitetään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja sen edellytyksenä on riittävän rahoituksen järjestyminen.

5. Tukioppilastoimintaa tuetaan alueen yläkouluissa, Yhteiskoululla ja Jokivarressa. Yhteistyötä tiivistetään tapaamalla opettajia ja tukioppilaita sekä kannustamalla Itse tehty- avustuksen hakemiseen nuorten omiin hankkeisiin. Jos toiminnan tukeminen ei käytännössä onnistu, vuosittainen stipendiraha pidetään isompana.

6. Lastenhoitajatoimintaa jatketaan alueella.

7. Lukumummi ja – vaaritoimintaa jatketaan alakouluilla sekä kehitetään myös varhaiskasvatukseen ja muuhun toimintaan sovellettavaksi vapaaehtoisten kiinnostuksen mukaan. Toimintaa varten järjestetään perehdytyskoulutuksia yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin kanssa.

8. Perhekummitoiminta on osa MLL Hämeen piirin toimintaa, jonka tiedottamiseen osallistumme paikkakunnalla.

9. Osallistumme erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, projekteihin, keräyksiin ja kampanjoihin paikkakunnalla, kuten MLL valtakunnallinen Koulutien turvaajat - kampanja ja Lapset ensin -keräys. Järjestämme esim. lapsiperheiden Vapputapahtuman, osallistumme Hyvä Joulumieli -keräykseen vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseksi ja järjestämme oman Joulupuu -keräyksen orimattilalaisten perheiden hyväksi yhteistyössä sosiaalitoimen ja muiden tahojen kanssa.

10. Yhdistyksen jäsen- ja vapaaehtoistoimintaa kehitetään järjestämällä jäsenille omaa toimintaa sekä kannustamalla uusia mukaan jäsen- ja vapaaehtoistoimintaan. Yhdistyksen hallituksen roolia vahvistetaan/selkiytetään tehtävien, sekä vastuunjaon läpinäkyvyydellä, jotta vapaaehtoisvetoisuus toteutuisi liiton periaatteiden mukaisesti. Sekä vapaaehtoisten toimijoiden, että hallituksen jäsenten osaaminen ja mielenkiinto tunnistetaan, ja hyödynnetään siten, että se motivoi ja kannustaa tärkeän vastuutehtävän hoitamisessa.

11. Kutsumme yrityksiä mukaan kannatusjäseniksi sekä tukemaan vähävaraisten perheiden harrastetoimintaa. Yhdistyksen varallisuutta käytetään konkreettisesti lapsiperheiden hyvinvoinnin tueksi (esim. lomaajantoiminnan tappioiden kattaminen, tapahtumat, harrastustuki), sekä kriisiperiaatteella, esim. vähävaraisten perheiden ruokajakeluun tms. akuuttiin ja yllättävään tarpeeseen.

12. Osallistumme Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnalliseen toimintaan ja yhteiskunnallisten asioiden seuraamiseen sekä pyrimme reagoimaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin tiedottamalla ja osallistumalla. Seuraamme kaupungin toimenpiteitä lapsia ja perheitä koskevissa asioissa ja otamme rohkeasti ja rakentavasti kantaa niihin. Pidämme yhteyttä päättäjiin ja valmistelijoihin ja toimimme lasten, nuorten ja perheiden äänitorvina. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen eri työryhmiin yhdistyksen ydintoiminnan tarpeen ja resurssien mukaan.